http://www.nicetuesday.fi/kalenteri_yleinen.gif

Liity jäseneksi


Voit liittyä jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuksen ja maksamalla 30€ suuruisen jäsenmaksun.


Nice Tuesday myös Facebookissa
Facebook.com/nicetuesday
 

Sähköpostilistalle liittyneet saavat muistutuksen tulevasta tilaisuudesta noin kerran kuussa. Emme luovuta osoitetietoja ulkopuolisille.

Joka kuukauden toisena tiistaina Helsingissä ja kolmantena tiistaina Tampereella järjestetään tilaisuus, jossa kuullaan kahden asiantuntijan napakat esitykset ajankohtaisista aiheista ja keskustellaan niiden innoittamina.

Nice Tuesdayn tarkoituksena on oppia uutta jatkuvasti muuttuvalla IT-alalla, vaihtaa ajatuksia samanhenkisten naisten kanssa ja muodostaa toimivia verkostoja.

Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki naiset, jotka ovat jotenkin kytköksissä IT-alaan. Nice Tuesday on avoin ja riippumaton verkosto. Tiistai-tilaisuuksiin osallistuminen on maksutonta. Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin.
Nettitilan tarjosi Mediareaktori Oy

 

 

SÄÄNNÖT

 

 

Sanasto

IT: informaatioteknologia

 

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen nimi on Nice Tuesday ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskieli on suomi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

·         kehittää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa ja edellytyksiä menestyä työssään.

·         edistää jäsentensä verkostoitumista IT-alalla.

·         vaikuttaa IT-alan yleiseen kehitykseen.

·         vahvistaa tyttöjen ja naisten asemaa IT-alalla.

 

Yhdistyksen hallitus voi palkata työntekijöitä edistämään yhdistyksen toimintaa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenille ja muille valikoiduille sidosryhmille erilaisia voittoatavoittelemattomia IT-alaan ja yleiseen työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia kuten asiantuntijaluentoja, virkistystilaisuuksia ja muita verkostoitumismahdollisuuksia. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia sekä tekee aloitteita ja esityksiä.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia kuten seminaarit, teemapäivät ja tutustumiskäynnit ja kerätä niihin pääsymaksuja sekä hakea toiminta-avustuksia. Yhdistys voi harjoittaa alan kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Kannatusjäseniksi voi liittyä yhdistyksen toimintaa tukevia rekisteröityjä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yksityisiä henkilöitä. Muut kuin kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenten valitsemisesta päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä.

 

Yhdistys ylläpitää jäsenistään rekisteriä, johon kerätään jäsenten täydellinen nimi ja kotipaikka sekä muut tarpeelliset henkilö- ja yhteystiedot.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta ja maksuviivästys on jatkunut vähintään kuusi (6) kuukautta eräpäivästä tai jos jäsen on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenen peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään kuusi (6) vuotta.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen kaksi (2) varsinaista jäsentä, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistys valitsee vuosikokouksessaan vähintään yhden (1), mutta enintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja vähintään yhden (1), mutta enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle. 

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle tai päätös koollekutsumisesta on tehty.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Läsnäolo- ja puheoikeus on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä sekä kannatus- ja kunniajäsenillä. Kokous voi myöntää puhe- ja/tai läsnäolo-oikeuden sitä pyytäville henkilöille.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen verkkosivuilla tai sähköpostitse.

 

11. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. vahvistetaan seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 

8. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

 

9. valitaan tilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi

 

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11. kokouksen päättäminen.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

info@nicetuesday.fi